ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್ಸೆರೆವಿಡಿ

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ