ಕಪಟಾಚರಣೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಪಟಾಚರಣೆ ಮಾಡು

  1. ನಟಿಸು,ಸೋಗು ಹಾಕು,ಆಟಕಟ್ಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ