ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಹಾಕು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ