ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಹಾಕಿಸು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ