ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನವಿಡು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ