ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನವಿಕ್ಕು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ