ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಮಿಡು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ