ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಮಿಕ್ಕು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ