ಕನ್ನಮಿಕ್ಕಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಮಿಕ್ಕಿಸು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ