ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ