ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕತ್ತರಿಸು

  1. ಭಾಗಮಾಡು,ಛೇದಿಸು
    _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕತ್ತರಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕತ್ತರಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ