ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ