ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗೆಂಪು

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗೆಂಪು

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ