ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿಮೆಮಾಡು

 1. ________________
  ________________
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. relieve, en:relieve
 2. remit, en:remit
 3. allay, en:allay

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿಮೆಮಾಡು

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿಮೆಮಾಡು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿಮೆಮಾಡು

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿಮೆಮಾಡು

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿಮೆಮಾಡು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ