ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿಕಂಡಮಾಡು

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ