ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿಕಂಡಮಾಡು

  1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ