ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿಕಂಡಂಗೆಯ್

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ