ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿಕಂಡಂಗೆಯ್

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ