ಕಡಮೆಯಾಗುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಮೆಯಾಗುವಿಕೆ

  1. ಹ್ರಾಸ,ಕ್ಷೀಣವಾಗುವಿಕೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en:

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಮೆಯಾಗುವಿಕೆ

  1. ಅರೆಗಡೆ,ಅರ್ಥವಾಗುವಿಕೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: