ಕಡಮೆಮಾಡುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಮೆಮಾಡುವಿಕೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ