ಕಠಿನವಲ್ಲದ

  1. (ನಿಯಮ, ಶಿಕ್ಷೆ)ತೀವ್ರವಲ್ಲದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ