ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿಲ್ಲದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿಲ್ಲದ

  1. ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ
    ____________________
    ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿಲ್ಲದ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿಲ್ಲದ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ