ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟುಗೊಳ್ಳು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ