ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟುಗೊಳಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ