ಕಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿ

  1. ನಿರ್ಮಾಣ
    _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ