ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳು

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ