ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟಳೆಮಾಡು

  1. ಆಜ್ಞೆಮಾಡು,ಹುಕುಮ್‌ಕೊಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ