ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಂಬಿಕೀಳು

  1. (ಹೆದರಿ)ಪಲಾಯನ ಮಾಡು
    ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಂಬಿಕೀಳು

  1. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಆತ ಕಂಬಿಕಿತ್ತ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ