ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು

  1. ಒಳ ಉಡುಪು ಪದದ ಹಲವೆಣಿಕೆಯ ರೂಪ