ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಳಪಟ್ಟವನು

  1. (ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವನು)

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ