ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣು

  1. ಎದುರುನೋಡು
    _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ