ಒಳಕ್ಕೆ ತುರುಕುವುದು

ಒಳಕ್ಕೆ ತುರುಕುವುದು

  1. ನೂಕುವುದು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ