ಒಳಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಳಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ಮುದುರಿಕೊಳ್ಳು,ಮಡಚಿಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ