ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರ್ಕೆಯ್ಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ