ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರ್ಕಯ್ಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ