ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಅನುಸರಿಸು,ಅನುವರ್ತಿಸು,ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು,ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರೈಸು,ಒಪ್ಪಿಗೆಯ್ಯು
    _______________
    ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು

  1. ____________________
    ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ