ಒತ್ತುವಿಕೆ

  1. ನಾಲ್ಬಡಿತದ ಬಿಣಿಗೆಸುತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಬಡಿತ
    ಒತ್ತುವಿಕೆ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ, ಆಡುಬೆಣೆಯ ಓಟದಿಂದಾಗಿ ಉರುಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯ/ಉರುವಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 
2.ಒತ್ತುವಿಕೆ:ನಾಲ್ಬಡಿತದ ಬಿಣಿಗೆಸುತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಬಡಿತ

ಒತ್ತುವಿಕೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ