ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಸೆ ನೀಡು

  1. ಮೇಲೇರಿಸು,ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಡು,ಬೆಂಬಲಿಸು
    ಅವರು ನಮಗೆ ಒತ್ತಾಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ