ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡೆತನ ಪಡೆ

  1. ಹಿಡುವಳಿ ಪಡೆ
    _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡೆತನ ಪಡೆ

  1. ________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ