ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಟ್ಟುಹಾಕು

  1. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ