ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಟ್ಟಯಿಸು

  1. ನುಂಗಿಕೊಳ್ಳು,ಅಡಗಿಸು
    _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. vanquish, en: vanquish
  2. gather, en: gather

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಟ್ಟಯಿಸು

  1. ಎತ್ತನ್ನು ಒಟ್ಟಯಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದೆ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಟ್ಟಯಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ