ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಕ್ಕಯಿಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ