ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದೆಣಿಕೆ

  1. ಒಂದು ಹೆಸರು, ಹುರುಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದ
    ಹುಡುಗಿ ಒಂದೆಣಿಕೆ ಪದವಾದರೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಅದರ ಹಲವೆಣಿಕೆ ಪದ.

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ