ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರು

  1. ___________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ