ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡು

  1. ಜೊತೆಯಾಗು
    _________________
    _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡು

  1. ಮುರಿದ ಎಲುಬು ಒಂದುಗೂಡಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ