ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡು

  1. ಜೊತೆಯಾಗು
    _________________
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡು

  1. ಮುರಿದ ಎಲುಬು ಒಂದುಗೂಡಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ