ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡಿಸು

  1. ಸಂಯೋಜಿಸು,ಕಲೆಸು
    ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡಿಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡಿಸು

  1. ____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದುಗೂಡಿಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ