ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದಿಕೊಳ್

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ