ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರಿಕೆಯ ಹಂಬಲ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ