ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಸಕದರಿಮೆ

  1. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಸುವು ಮತ್ತು ಕದಲುವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎಸಗುವ ನಡುವಳಿಕೆ ಕುರಿತಾದ ಅರಿಮೆ.
    ______________


ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ