ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ನೀಡುವ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ನೀಡುವ

  1. ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ,ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾದ,ಯಥಾರ್ಥವಾದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ