ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಲ್ಲದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಲ್ಲದ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ