ಎಲ್ಲರಂತಿಲ್ಲದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಲ್ಲರಂತಿಲ್ಲದ

  1. ಅದುಹಿನ
    ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಲ್ಲರಂತಿಲ್ಲದ

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಲ್ಲರಂತಿಲ್ಲದ

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಲ್ಲರಂತಿಲ್ಲದ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಲ್ಲರಂತಿಲ್ಲದ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ